Algemene voorwaarden Levering Goederen

Prijzen, inclusief belastingen en verzendkosten

De prijzen vermeld in de webshop zijn de prijzen inclusief BTW en inclusief verzending.
Belangstelling voor aanschaf van meerdere exemplaren van boeken en/of dvd's? Mail je verzoek naar Kleintjesconsult.

Recht van retour

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het plaatsen van je bestelling zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (zoals een schriftelijke per post of email) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor eenvoudig zelf een mail voor herroeping opstellen waarin je minimaal je contactgegevens vermeldt.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt aangegeven. In ieder geval zullen we je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

Je hebt namelijk het recht een deugdelijk product te ontvangen. Heb je door omstandigheden een ondeugdelijk of beschadigd product ontvangen of ben je niet tevreden? Neem dan contact met ons op via de mail. Er is altijd de mogelijkheid om het artikel binnen zeven dagen bedenktijd terug te sturen. Het artikel dient wel volkomen onbeschadigd en nog verkoopbaar te zijn. De kosten voor terugzending zijn voor de klant.

Extra bepaling t.a.v. verkoop en recht van retour bij kolfapparaten

Volgens artikel 10 lid 8 heeft de klant in verband met hygiëne géén recht op herroeping als de kolf geopend is. Beide kolfsets moeten dus nog in de gesealde verpakking zitten.
Omdat het een kolfapparaat betreft, en dat in verband met afgesloten contracten/overeenkomsten met verzekeraars t.a.v. kolfverkoop, dienen wij van jou bij de retourzending, tevens te ontvangen: een kopie van jouw verzekeringspas.

Stuur altijd bij retouren of herroeping dit formulier ingevuld en getekend per post naar Oude Dijk 2 9781 BL Bedum.

Uitsluitend kolfapparaten, inclusief formulier én kopie verzekeringspas, dienen met de post terug gestuurd te worden aan:
Moedermelk Netwerk
Textielstraat 2-A
5107 NG Dongen.

Contactgegevens

Kleintjesconsult
KvK - 02100357
Oude Dijk 2
9781 BL Bedum

Algemene voorwaarden Praktijk Kleintjesconsult

De algemene voorwaarden Praktijk Kleintjesconsult, gevormd door Praktijk DietistGroningenBedum en Praktijk LactatiekundigeGroningenBedum, hebben betrekking op de overeenkomst tussen de diëtist Stefan Kleintjes, de lactatiekundige IBCLC Stefan Kleintjes, zijn collegae lactatiekundigen en diëtisten werkzaam bij Kleintjesconsult enerzijds en de klant/opdrachtgever die een dieetadvies, voedingsadvies of lactatiekundige begeleiding wenst anderzijds.

Tarieven

Kleintjesconsult hanteert per 1 januari 2018 het tarief van € 45,00 per half uur voor alle geleverde werkzaamheden. Deze kunnen o.a. zijn: het consult in de praktijk of aan huis, email consult, telefonisch consult, twitter, skype, whats-app of face-time conversaties, als wel voor bestede tijd aan voorbereiding en/of uitwerking ten behoeve van dat consult alsook alle administratieve werkzaamheden. Voor huisbezoeken geldt dat tot 15 kilometer reiskosten bij het consult zijn inbegrepen. Daarboven worden het uurtarief en km-tarief van € 0,25 per km doorberekend.
De klant krijgt een factuur na afloop van het consult of aan het einde van het kwartaal. De klant declareert desgewenst zelf bij zijn of haar zorgverzekeraar. Alle genoemde prijzen voor levering van diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Declaraties en vergoeding

De klant is verplicht de factuur van Kleintjesconsult rechtstreeks te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Klant kan desgewenst bij zijn of haar zorgverzekeraar de factuur indienen voor vergoeding. De mate van vergoeding is vastgelegd in de polisvoorwaarden van de verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is soms een verwijzing van een arts noodzakelijk. De verwijzing dient in dat geval overlegd te worden aan Kleintjesconsult voordat de behandeling kan starten.

Betalingsvoorwaarden

 • Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van twee weken, stuurt Kleintjesconsult nog twee herinneringen.
 • De eerste herinnering komt met het verzoek om het verschuldigde bedrag binnen een week te storten op genoemde rekening.
 • Bij de tweede herinnering wordt het te betalen bedrag verhoogd met € 10,00 administratiekosten en wordt de klant verzocht het verschuldigde bedrag binnen vijf dagen op genoemde rekening overgemaakt te hebben.
 • Bij het opnieuw in gebreke blijven ontvangt de klant een ingebrekestelling. Het factuurbedrag wordt opnieuw verhoogd, nu met € 25,00 administratiekosten. Tevens wordt de klant verzocht het verschuldigde factuurbedrag, plus € 25,00 administratiekosten binnen vijf dagen vanaf datum ingebrekestelling op genoemde rekening overgemaakt te hebben.
 • Indien het gestelde bedrag binnen gestelde termijn niet op de rekening ontvangen is, zullen alle wettelijk toegestane kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht. Het dossier wordt vervolgens overhandigd aan de deurwaarder. Incassokosten, gerechtelijke kosten en alle andere bijkomende kosten komen voor rekening van de klant.
 • Bij geschillen die ontstaan in verband met vergoeding van zorgverzekeraar aan klant, blijft de klant verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur. Kleintjesconsult is niet verplicht met zorgverzekeraars te onderhandelen over vergoedingen van individuele klanten. Uiteraard kan dat op verzoek wel gebeuren, hiervoor wordt het normale uurtarief in rekening gebracht.

Kleintjesconsult werkt samen met Incassobureau Actis Jura

ActisJura2.jpg

BSN

Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. Dit betekent dat al deze partijen met een betrouwbaar BSN moeten werken. Zij moeten er zeker van zijn dat het nummer en de gegevens bij een bepaalde persoon horen.

Legitimatieplicht

Klanten moeten zich kunnen legitimeren bij ziekenhuis en andere zorgverleners zodat zij vast kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

Aansprakelijkheid

De adviezen van de diëtist en van de lactatiekundige IBCLC van Kleintjesconsult zijn naar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de klant van de door ons verstrekte adviezen, zijn uitgesloten.

Klachten

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. Allereerst bespreek je dit met je eigen lactatiekundige IBCLC. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de NVL. Er wordt dan een klachtenprocedure gestart. Lactatiekundige Stefan Kleintjes is lid van een Geschillencommissie (wettelijk verplicht).
Lees hier over de klachtenprocedure.
Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent met de hulp die je van de diëtist hebt gehad. Allereerst bespreek je dit met de diëtist. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan wordt er een klachtenprocedure gestart. Diëtist Stefan Kleintjes is lid van een Geschillencommissie (wettelijk verplicht).
Klachtenafhandeling vindt daarom overigens plaats met de hulp van het onafhankelijk Klachtenportaal Zorg.

Verhindering

Bij verhindering om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden onverwijld in rekening gebracht.

Privacy Statement Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Deze behelst strenge eisen voor iedereen die onder andere met persoonsgegevens werkt. De AVG lijkt in eerste instantie weer een staaltje bureaucratie waarbij onnodige energie, tijd en geld moet worden gestoken in iets wat weinig oplevert. Toch regelt de AVG enkele broodnodige veranderingen; door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU), dat bevordert de rechtszekerheid. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

Privacy Statement Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult, gevestigd te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat de website onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

Gezondheid: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze dienst via Kleintjesconsult | LactatiekundigeGroningenBedum en DiëtistGroningenBedum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleintjesconsult.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gezondheid: Genetische gegevens

Wij verzamelen geen gegevens zoals BSN of gegevens van partner(s).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Om gezondheidsdiensten te kunnen verlenen die op jou en of je kinderen betrekking hebben
 • Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen Persoonsgegevens
CategorieDoel & BelangBewaartermijnGrondslag
Persoonsgegevens zoals naam, adres, emailAfleveren van goederen, leveren van gezondheidsdiensten, dan wel kunnen uitvoeren van de (koop)overeenkomst15 jaar vanaf beëindiging van de overeenkomst / behandelingWettelijke verplichting
Bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid, biografischeLeveren van gezondheidsdiensten15 jaar vanaf beëindiging van de overeenkomst / behandelingWettelijke verplichting
FactuurgegevensOpstellen, verwerken en versturen van de factuur7 jaar vanaf datum factuurWettelijke verplichting
CookiesCommercieel belang2 jaar vanaf datum bezoekToestemming

Delen van persoonsgegevens met derden

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van Persoonsgegevens
OrganisatieDoel & BelangGegevens 
MuzeLeveren van gezondheidsdienstenNaam, geboortedatum en groeigegevens 
Grote CupmatenLeveren van nieuwsbrief en commercieel belangNaam en emailgegevens 
BoekhouderVoeren van boekhoudingBetaalgegevens 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

We gebruiken, vanuit de website van Kenniscentrum Borstvoeding, cookies om advertenties te personaliseren en om ons website-verkeer te analyseren. Ook delen we data-analyse en informatie over je advertentiegebruik met Google. Bij jouw eerste bezoek aan onze website, www.borstvoeding.com, hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Toestemming voor het plaatsen daarvan geef je dus al dan niet bij het bezoeken van de website.

Zie voor een toelichting en meer instellingen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kleintjesconsult.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere persoon die bij Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult gebruik maakt van de diensten van derden, zal Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@kleintjesconsult.com.

Contactgegevens

Oude Dijk 2 9781 BL Bedum
Kenniscentrum Borstvoeding
Stefan Kleintjes is de Functionaris Gegevensbescherming van Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult. Hij is te bereiken via de mail.

Copyright

© Kenniscentrum Borstvoeding | Kleintjesconsult | Op dit artikel rust copyright

Foto van de dag: In Frankrijk #borstvoeding tag:www.borstvoeding.com,2019-01-20://1 2019-01-20T17:03:02Z 2019-01-20T17:03:02Z Dat is Clara (vijf maanden) en wij zijn op bezoek in een kasteel in Frankrijk. 
 Groeten, Andrea Redactie

w20140214.jpg

Dat is Clara (vijf maanden) en wij zijn op bezoek in een kasteel in Frankrijk. 

Groeten, Andrea

webwinkel bestsellers
Kolftas (Mommybag) Horigen: mét koeltas, vier flessen en vier koelelementen
Horigen Chicture Dubbele Elektrische Kolf 107PP met handgreep voor ombouw naar handkolf
Boezemvriendjes
Gedichtenbundel Tiet voor een rijmpje van Marieke Vermunt
Eten voor de kleintjes, kleintjes van 0-4 jaar leren zelf eten (30.000 ex. verkocht)
Gratis verzending: Het Nieuwe Borstvoeding Boek van Gonneke & Stefan
Horigen MovePakket: bespaar € 25,00