WebshopBv.com
banner_bvcom.jpgbanner_webshop1.jpgbanner_graphico_nederlands.jpgbanner_vbtb20173.bmp bannerlivredme2.png
Luier aanbiedingen
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Heb je vragen over borstvoeding? Lees Het Nieuwe Borstvoeding Boek
Koop bij Bol.com en steun vanzelf Kenniscentrum Borstvoeding
Handboek Bijvoeding met #kleintjesmethode
Wij kunnen je steun gebruiken, koop bij ons!

Privacy Statement StefanKleintjes

StefanKleintjes, gevestigd te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

StefanKleintjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat de website onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

StefanKleintjes verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

Gezondheid: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze dienst via Kleintjesconsult | LactatiekundigeGroningenBedum en DiëtistGroningenBedum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleintjesconsult.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gezondheid: Genetische gegevens

Wij verzamelen geen gegevens zoals BSN of gegevens van partner(s).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StefanKleintjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Om gezondheidsdiensten te kunnen verlenen die op jou en of je kinderen betrekking hebben
 • StefanKleintjes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • StefanKleintjes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

StefanKleintjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StefanKleintjes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StefanKleintjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen Persoonsgegevens
CategorieDoel & BelangBewaartermijnGrondslag
Persoonsgegevens zoals naam, adres, emailAfleveren van goederen, leveren van gezondheidsdiensten, dan wel kunnen uitvoeren van de (koop)overeenkomst15 jaar vanaf beëindiging van de overeenkomst / behandelingWettelijke verplichting
Bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid, biografischeLeveren van gezondheidsdiensten15 jaar vanaf beëindiging van de overeenkomst / behandelingWettelijke verplichting
FactuurgegevensOpstellen, verwerken en versturen van de factuur7 jaar vanaf datum factuurWettelijke verplichting
CookiesCommercieel belang2 jaar vanaf datum bezoekToestemming

Delen van persoonsgegevens met derden

StefanKleintjes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StefanKleintjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van Persoonsgegevens
OrganisatieDoel & BelangGegevens 
MuzeLeveren van gezondheidsdienstenNaam, geboortedatum en groeigegevens 
BoekhouderVoeren van boekhoudingBetaalgegevens 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StefanKleintjes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. StefanKleintjes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

We gebruiken, vanuit de website van Kenniscentrum Borstvoeding, cookies om advertenties te personaliseren en om ons website-verkeer te analyseren. Ook delen we data-analyse en informatie over je advertentiegebruik met Google. Bij jouw eerste bezoek aan onze website, www.borstvoeding.com, hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Toestemming voor het plaatsen daarvan geef je dus al dan niet bij het bezoeken van de website.

Zie voor een toelichting en meer instellingen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StefanKleintjes en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kleintjesconsult.com.
Voor het inzien, corrigeren, verwijderen, overdragen en/of andere aanpassingen kan een vergoeding gevraagd worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit zal vooral het geval zijn wanneer 'derden' dit werk moeten uitvoeren omdat dit buiten de vaardigheden van de medewerkers van StefanKleintjes valt. Hier is met name sprake van wanneer inzien, corrigeren, verwijderen, overdragen en/of andere aanpassingen gedaan moeten worden in de databank en of CMS van de Groeicurve-Online. Kosten dienen vooraf te moeten worden voldaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het schriftelijk verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

StefanKleintjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StefanKleintjes hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. StefanKleintjes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Iedere persoon die bij StefanKleintjes toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval StefanKleintjes gebruik maakt van de diensten van derden, zal StefanKleintjes in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@kleintjesconsult.com.

Contactgegevens

Oude Dijk 2 9781 BL Bedum
StefanKleintjes
Stefan Kleintjes is de Functionaris Gegevensbescherming van StefanKleintjes. Hij is te bereiken via de mail.

Copyright

© StefanKleintjes | StefanKleintjes | Op dit artikel rust copyright

StefanKleintjes, gevestigd te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In dit document is vastgelegd hoe de StefanKleintjes omgaat met persoonsgegevens van bedrijfsvermeldingen.

Welke gegevens worden er verwerkt binnen de StefanKleintjes

Als een bedrijf vermeld wordt op borstvoeding.com kunnen de volgende gegevens worden vermeld op de site

 • Naam
 • Beroep(en)
 • Adres praktijk
 • Mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • IBCLC-nummer
 • Website praktijk (en/of werkgever)
 • Geboden diensten

Andere gegevens van bedrijven worden niet op de site geplaatst. Bedrijfsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Gegevensopslag

Gegevens van bedrijven met een vermelding op borstvoeding.com worden bewaard op de centrale computersystemen van de eigenaar van StefanKleintjes. Deze computersystemen zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden.
Bedrijfsgegevens worden vrijwillig verstrekt aan StefanKleintjes. Door het voldoen van de jaarlijkse factuur voor vermelding wordt toestemming gegeven voor plaatsing van de gegevens op borstvoeding.com.
StefanKleintjes heeft gegevens nodig om haar dienst te kunnen verlenen en haar taak uit te kunnen voeren. Zo hebben wij contactgegevens nodig om bijvoorbeeld bewijzen van plaatsing te kunnen sturen of een e-mailadres om kunnen communiceren.

Zoekfuncties binnen de website

De website van de StefanKleintjes is uitgerust met een zoekfunctie. Via deze tool maar ook via het menu kunnen de namen van bedrijven en verstrekte bedrijfsgegevens worden gevonden door bezoekers. De bedrijven die met een vermelding willen worden genoemd, bepalen zelf of, en zo ja, welke gegevens zij verstrekken die op borstvoeding.com geplaatst worden.

Moeten de bedrijven/personen met een vermelding een verwerkingsovereenkomst afsluiten met StefanKleintjes?

Nee, geregistreerden hoeven geen verwerkingsovereenkomst af te sluiten met ons. Wel moet StefanKleintjes duidelijk maken voor welk doeleinden wij de gegevens gebruiken en hebben wij daar een duidelijke grondslag voor nodig. Eén van de AVG-grondslagen die voor ons van toepassing is, is het commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StefanKleintjes bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen Persoonsgegevens
CategorieDoel & BelangBewaartermijnGrondslag
Persoonsgegevens zoals naam, adres, emailLeveren van dienstenZolang de dienst wordt geleverdCommercieel
FactuurgegevensOpstellen, verwerken en versturen van de factuurZeven jaar vanaf datum factuurWettelijke verplichting

Contactgegevens

Oude Dijk 2 9781 BL Bedum
Kenniscentrum Borstvoeding
Stefan Kleintjes is de Functionaris Gegevensbescherming van StefanKleintjes. Hij is te bereiken via de mail.

Copyright

© StefanKleintjes | StefanKleintjes | Op dit artikel rust copyright

mei 2018

StefanKleintjes, gevestigd te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In dit document is vastgelegd hoe de StefanKleintjes omgaat met persoonsgegevens van haar medewerkers.

Welke gegevens worden er verwerkt binnen de StefanKleintjes

Als een medewerker vermeld wordt op borstvoeding.com worden naam en achternaam op de site opgenomen.
Desgewenst schrijft de medewerker een bio dat op borstvoeding.com geplaatst wordt. Persoonsgegevens zoals naam, naam van kinderen en foto e.d. kunnen daarin vermeld worden. Dat is de keuze van de medewerker.
Andere gegevens van medewerkers worden niet op de site geplaatst. En ook niet verstrekt aan derden.

Gegevensopslag

Gegevens van medewerkers worden bewaard op de centrale computersystemen van de eigenaar van StefanKleintjes. Deze computersystemen zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden.
Naamgegevens worden vrijwillig verstrekt aan StefanKleintjes.
StefanKleintjes heeft gegevens nodig om haar dienst te kunnen verlenen en haar taak uit te kunnen voeren. Zo hebben wij contactgegevens nodig om bijvoorbeeld bewijzen van plaatsing te kunnen sturen of een e-mailadres om te kunnen communiceren.

Zoekfuncties binnen de website

De website van de StefanKleintjes is uitgerust met een zoekfunctie. Via deze tool maar ook via het menu kunnen de namen en bio's van medewerkers gevonden worden door bezoekers. De medewerkers bepalen zelf of, en zo ja, welke gegevens zij vertrekken en dus die op borstvoeding.com geplaatst worden.

Moeten de bedrijven/personen die de status van medewerker hebben een verwerkingsovereenkomst afsluiten met StefanKleintjes?

Nee, medewerkers hoeven geen verwerkingsovereenkomst af te sluiten met ons. Wel moet StefanKleintjes duidelijk maken voor welk doeleinden wij gegevens gebruiken en hebben wij daar een duidelijke grondslag voor nodig. Eén van de AVG-grondslagen die voor ons van toepassing is, is het commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

StefanKleintjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen Persoonsgegevens
CategorieDoel & BelangBewaartermijnGrondslag
Persoonsgegevens zoals naam, adres, emailCommunicatie ten behoeve van het werk.Zolang de medewerker de status van medewerker heeftCommercieel

Contactgegevens

Oude Dijk 2 9781 BL Bedum
StefanKleintjes
Stefan Kleintjes is de Functionaris Gegevensbescherming van StefanKleintjes. Hij is te bereiken via de mail.

Copyright

© StefanKleintjes | StefanKleintjes | Op dit artikel rust copyright

mei 2018

Foto van de dag: Besluit om door te gaan #borstvoeding tag:www.borstvoeding.com,2020-07-06://1 2020-07-06T16:03:03Z 2020-07-06T16:03:03Z Teun van vijf maanden vindt het drinken aan de borst tegenwoordig erg grappig. Steeds tussen drie slokken door, laat hij even los om te lachen! Hoewel het voeden en werken best een pittige combinatie is, ga ik ervoor om nog een poosje door te zetten! Bij mijn eerste kind was dit het moment om te besluiten te gaan afbouwen, nu besluit ik door te gaan! 
Isabelle Redactie

w20131215.JPG

Teun van vijf maanden vindt het drinken aan de borst tegenwoordig erg grappig. Steeds tussen drie slokken door, laat hij even los om te lachen! Hoewel het voeden en werken best een pittige combinatie is, ga ik ervoor om nog een poosje door te zetten! Bij mijn eerste kind was dit het moment om te besluiten te gaan afbouwen, nu besluit ik door te gaan!

Isabelle


Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Contact